Skutečně znaly staré národy elektřinu?


Mnoho z nás starovÄ›ké národy fascinují, a nikoliv nejménÄ› proto, že o toho o nich víme tak málo. To dává znaÄný prostor k pÅ™edstavivosti i různým interpretacím zdokumentovaných nálezů. A jednou z tÄ›ch, které jsou mezi veÅ™ejností oblíbené, je to, že například starovÄ›cí EgypÅ¥ané znali a používali elektÅ™inu.

 

Důkazem toho mají být nalezené nádoby, které, když do nich ponoříme vodiÄ, generují elektrický proud. K tomu lze pÅ™ipoÄíst i vyobrazení, pÅ™ipomínající moderní žárovku na zdech chrámu, stejnÄ› jako absenci stop po kouÅ™i v hrobkách, dokazující, že pÅ™i svícení nepoužívali otevÅ™ený oheň například v podobÄ› pochodní.

 

pyramidy jsou symbolem Egypta

 

Na první pohled by se mohlo zdát, že tyto důkazy jsou naprosto jednoznaÄné, a jisté Äásti veÅ™ejnosti také staÄí. AvÅ¡ak když se na jednotlivé Äásti podíváme podrobnÄ›ji, zjistíme, že to není ani zdaleka tak jednoduché.

 

V první Å™adÄ› zde máme již zmínÄ›né nádoby. JistÄ›, ty dovedou generovat elektrický proud, avÅ¡ak příliÅ¡ slabý, než aby mÄ›l jakékoliv praktické využití. PÅ™edpokládá se proto, že se jednalo o džbány na víno, a schopnost generovat elektÅ™inu byla pouze vedlejším produktem, o kterém jeho tvůrci pravdÄ›podobnÄ› ani nevÄ›dÄ›li. A ne, ani pÅ™i spojení mnoha nádob dohromady by proud nebyl ani zdaleka dostateÄnÄ› silný, nehledÄ› na to, že nebyly nalezeny jiné stopy po využití elektÅ™iny, jako jsou například dráty.

 

nákresy na egyptském papyru

 

Pokud jde o ono vyobrazení žárovky, to ve skuteÄnosti pÅ™edstavuje staroegyptský mýtus stvoÅ™ení. Nemá vůbec nic spoleÄného s osvÄ›tlováním ani niÄím podobným. NemÄ›li bychom jej s ním tedy spojovat ani my.

 

Co se chybÄ›jících stop po kouÅ™i týÄe, důvodem je to, že se již tehdy používaly olejové lampy. Ty mají tu výhodu, že prakticky vůbec nekouří. Proto také byly využívány v uzavÅ™enÄ›jších prostorách, kde by kouÅ™ byl nebezpeÄný, nebo které chtÄ›li udržet Äisté, jako například právÄ› hrobky.

 

Jedná se tedy pouze o nepochopení a chybnou interpretaci nálezů, které máme k dispozici. I proto je vhodné vždy nalezený pÅ™edmÄ›t dobÅ™e prozkoumat a ujistit se, k Äemu sloužil.